Política de Privacitat

NORMATIVA APLICABLE EN MATERIA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE LES DADES PERSONALS.

ADIFOLK Associació per a la Difusió del Folklore (endavant Adifolk) conscient de la importància de garantir el dret a la intimitat i protecció de dades dels usuaris, i en aquest sentit, en compliment del que preveu el Reglament general de protecció de dades (EU) 2016/679 (RGPD), així com en compliment de la normativa nacional aplicable en matèria de protecció de dades, informa a continuació sobre els tractaments de dades de caràcter personal a través del present lloc web.

IDENTIFICACIÓ DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

D’acord amb la normativa vigent aplicable en matèria de protecció de dades, tota informació rebuda dels usuaris serà tractada amb la màxima confidencialitat.

La visita del lloc web no implica que l'usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre el mateix. En el cas que l'usuari faciliti alguna informació de caràcter personal, les dades recaptades al lloc web seran tractades de forma lleial i lícita amb subjecció a tot moment als principis i drets recollits en la normativa de protecció de les dades personals.

TRACTAMENTS REALITZATS A TRAVÉS DEL LLOC WEB I PLATAFORMA PER A LA GESTIÓ ONLINE DELS SOCIS

L’acceptació a la Política de privacitat suposa la declaració del seu consentiment per a que Adifolk, pugui remetre-li comunicacions per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes establerts per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. En el supòsit de no estar interessat a rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a ADIFOLK Associació per a la Difusió del Folklore, a l'adreça anteriorment indicada o al correu electrònic adifolk@adifolk.cat, manifestant la seva voluntat.

Adifolk no transmet, ven, transfereix o divulga les seves dades personals a terceres parts i tampoc ho farà en el futur, excepte en els casos següents: que sigui requerit per Llei, que sigui necessari a efectes contractuals o que vostè hagi donat el seu consentiment explícit per fer-ho.

L'usuari s'haurà de comprometre i responsabilitzar de mantenir tota la informació facilitada de manera que correspongui, a cada moment, a la seva situació actual.

El tractament de les dades de caràcter personal subministrats per l'usuari es realitzarà per Adifolk, amb subjecció a la Política de Privacitat continguda en aquest lloc web.

Quan l'usuari facilita les seves dades a través dels diferents canals disponibles són recopilades i emmagatzemats per l' Adifolk per a les següents finalitats:

Formulari inscripció socis

Ús de la plataforma per a la gestió online

A través d'aquest formulari electrònic es demanen les dades de nom i cognoms, dni, telèfon, imatge, compte corrent, adreça postal i almenys, una adreça de correu electrònic, que serà la via principal de comunicació amb els socis, per tal de formalitzar la inscripció com a soci de Adifolk.

Així mateix a través de la plataforma, l'adreça de correu electrònic facilitada per l'usuari s'inclourà en la llista de distribució d’informació a través de la qual s'informa d'activitats que gestiona, organitza, promou o participa Adifolk així com de temes purament administratius. Es sol·licita el consentiment informat a través d'una acció positiva i lectura de la present Política de Privacitat.

Finalitat del tractament

Gestionar el registre d'associats, la gestió econòmica derivada dels serveis i activitats que es gestionen a través de l'associació, difusió, comunicació i xarxes socials.

Legitimació

Les dades de caràcter personal són obligatòries per tramitar la sol·licitud d’alta de soci.
La base legal per al tractament es el seu consentiment al lliurar el formulari online així com l’acceptació com usuari del lloc web de la Política de Privacitat, correu electrònic i xarxes socials. L’usuari te dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Destinataris

Organitzacions o persones directament relacionades amb la finalitat del responsable. Bancs, caixes d’estalvi i caixes rurals. Entitats asseguradores. Atesa la utilització de serveis de Google Inc, li informem que es produeix una transferència internacional de dades tal i com estableix l'art. 30 del Reglament General de protecció de Dades i la Decisió (UE) 2016/1250 de la Comisió, de 12 de juliol de 2016 atès que Google Inc. està adherit a la Decisió de l’Escut de la Privacitat en la mesura que tracten dades als EEUU, tal com es pot consultar a https://www.privacyshield.gov/list.

 

Termini de conservació de les dades

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no es sol·liciti la supressió per part de l'interessat.
Podrà exercir els seus drets en qualsevol moment.

Reclamació

Podeu presentar una reclamació adreçada a l’Autoritat competent, mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat https://sedeagpd.gob.es o per mitjans no electrònic

Formulari Contacte

A través d'aquest formulari online es demanen les dades mínimes necessàries per identificar a l’usuari i facilitar la comunicació.

Finalitat del tractament

Contestar a les sol·licituds d’informació dels usuaris, així com la comunicació d’informació, difusió i publicacions sobre les activitats gestionades per l’associació i temes d’interès.

Legitimació

 

Les dades de caràcter personal són obligatòries per tramitar la sol·licitud del formulari Contacta’ns.
La base legal per al tractament és l’acceptació com usuari del lloc web de la Política de Privacitat, correu electrònic i xarxes socials.
L’usuari te dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Destinataris

Les vostres dades no es comunicaran a tercers, ni es transferiran fora de la Unió Europea.

Termini de conservació de les dades

Una vegada resolta la seva sol·licitud per mitjà del formulari o contestada per correu electrònic. Si no ha generat un nou tractament, fins que sol·liciti la baixa dels mateixos.

Reclamació

Podeu presentar una reclamació adreçada a l’Autoritat competent, mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat https://sedeagpd.gob.es o per mitjans no electrònic

Esdeveniments

Adifolk dinamitza esdeveniments de mostra de cultura popular i tradicional les quals es troben regulades a les bases de participació per a cada activitat programada. Mitjançant un formulari els grups interessats realitzen la inscripció.
A través d'aquest formulari es demanen les dades mínimes necessàries per identificar el grup com entitat privada i facilitar la comunicació. Una vegada ha estat seleccionada la participació del grup en l’esdeveniment se’ls informa de les condicions de la participació subjectes a les bases de participació i inscripció de l’esdeveniment en concret.
Adifolk sol·licitarà al grup seleccionat, una relació de tots els participats que formaran part del grup on es demanaran les dades de nom, cognom, dni i data de naixement.
La comunicació es portarà a terme únicament amb el grup participant a l’esdeveniment.

Finalitat del tractament

Gestionar els integrants que formen part dels grups seleccionats en la participació dels esdeveniments promoguts per l’associació.

Legitimació

Les dades de caràcter personal dels integrants que formen part del grup seleccionat són obligatòries per a la gestió de l’esdeveniment La base legal per al tractament és l’acceptació de les bases de participació i inscripció de l’esdeveniment en concret.

Destinataris

Les dades personals no es comunicaran a tercers, ni es transferiran fora de la Unió Europea. La comunicació es portarà a terme únicament amb el grup participant a l’esdeveniment.

Termini de conservació de les dades

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no es sol·liciti la supressió per part de l'interessat.
Podrà exercir els seus drets en qualsevol moment.

Reclamació

Podeu presentar una reclamació adreçada a l’Autoritat competent, mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat https://sedeagpd.gob.es o per mitjans no electrònic

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

L'usuari és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades remeses, exonorant a l'associació de qualsevol responsabilitat referent a això.

L'usuari ha de garantir i respondre, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es compromet a mantenir-los degudament actualitzats.

SECRET I SEGURETAT DE LES DADES

Adifolk es compromet a l'ús i tractament de les dades personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-los d'acord amb la finalitat dels mateixos, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adoptar totes les mesures per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

DRETS

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Adifolk estem tractant dades personals que els concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a:

  • Sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a l'interessat
  • Sol·licitar la rectificació o supressió
  • Sol·licitar la limitació del seu tractament
  • Oposar-se al tractament
  • Sol·licitar la portabilitat de les dades

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Adifolk està tractant dades personals que els concerneixen o no.

Els interessats tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament seran conservats per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la portabilitat de les dades. Adifolk farà arribar a la persona interessada les dades personals que li incumbeixin en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica. Adifolk deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En determinades cirscumtàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Adifolk deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Per a l’exercici dels drets de l’interessat es posa a la seva disposició la Sol·licitud d’exercici dels drets al tractament de dades personals adreçada a ADIFOLK "La Lira" · Carrer de Coroleu, 15 · 08030 Barcelona o per correu electrònic a adifolk@adifolk.cat acompanyat de fotocòpia de document oficial que us identifiqui. En cas d'exercir-se per correu electrònic haurà de signar-se digitalment el missatge o adjuntar un document oficial escanejat

En els casos en què consideri que durant el tractament de dades per part de Adifolk s'han vulnerat els drets en matèria de protecció de dades de l'interessat, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, l'usuari pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat https://sedeagpd.gob.es o per mitjans no electrònics.

CESSIO DE INFORMACIÓ PERSONAL A TERCERS

Les dades personals no seran cedides a tercers sense una declaració de consentiment informat, ni es transferiran fora de la Unió Europea.

XARXES SOCIALS

Adifolk compta amb perfil en algunes de les principals xarxes socials d'Internet, sent responsable en relació amb els continguts publicats.
En cap cas Adifolk extraurà dades de les xarxes socials per enviar publicitat de manera individual.

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L'usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de Adifolk en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta Política de Privacitat.

L'usuari del lloc web, mitjançant el seu accés al mateix, s'obliga a utilitzar-ho de conformitat amb les lleis i els usos del tràfic i respondrà de qualsevol dany i perjudici que poguessin causar- se com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Adifolk es reserva la facultat de modificar aquesta Política de Privacitat per mantenir-la adaptada a la legislació vigent en matèria de protecció de dades. En tal cas, Adifolk comunicarà al lloc web les modificacions introduïdes amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Data darrera actualització: 25/05/2018